Regulament editură

 

GUP13.JPG                                           GUP03.JPG

Editura „Galati University Press”                                                                                     Cod CNCS 281           Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați

Str. Domnească, nr. 47, 800008 – Galaţi, ROMANIA

Tel. 00 40 0336 130 139;  Fax: 00 40 236 46 13 53

 

 

 

 

REGULAMENT

 

de organizare şi funcţionare a Editurii Universităţii „Dunărea de Jos” din Galaţi

- Galati University Press -

 

 

Capitolul 1 - Informaţii generale

 

1. 1 Editura Universităţii „Dunărea de Jos” din Galaţi (denumită Galati University Press), înregistrată la Biblioteca Naţională a României cu cererea nr. 572/15.05.2007, pe baza hotărârii Senatului Universităţii „Dunărea de Jos” din Galaţi, funcţionează în conformitate cu Legea Învăţământului nr. 84/1995 art. 6 şi Carta Universităţii, art. 9, lit. n).

1. 2 Sediul Editurii Galati University Press este în municipiul Galaţi, în clădirea centrală a Universităţii „Dunărea de Jos” din Galați, Strada Domnească nr. 47, cod poștal 800008, telefon 0336 130 139, fax. 0236 461 363, e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea..

1. 3 Editura nu are personalitate juridică distinctă, nici cont bancar propriu, aceasta funcţionând în cadrul Universităţii „Dunărea de Jos” din Galați.

1. 4 Editura Galati University Press își desfășoară activitatea cu tipografie proprie.

 

Capitolul 2 - Misiune şi obiective

 

2. 1 Editura Galati University Press are ca obiectiv principal susţinerea activităţii de învăţământ prin dezvoltarea fondului de publicaţii din domeniile programelor de studii universitare, a cercetării ştiinţifice şi a creaţiei cultural-artistice desfăşurate în cadrul Universităţii „Dunărea de Jos”din Galați, prin editarea de publicaţii care promovează valorile fundamentale ale cunoaşterii.

2. 2 Editura mai are ca obiectiv  promovarea editării de reviste şi volume ale conferinţelor, pentru creşterea fondului de publicaţii în sprijinul cercetării ştiinţifice.

2. 3  Galati University Press asigură servicii de editare şi publicare de monografii şi tratate ştiinţifice, periodice de specialitate, dicţionare, albume de artă, cursuri, manuale, caiete şi îndrumare de lucrări practice sau orice alte materiale care sprijină  procesul de învăţământ sau de valorificare a rezultatelor  cercetării şiinţifice  realizată în Universitate.

2. 4  Editura publică lucrări (monografii şi periodice) în limba română sau în alte limbi străine, în colecţii, în format clasic (pe hârtie) sau electronic (online, e-book) din toate domeniile fundamentale existente în universitate.

2. 5Editura acordă prioritate publicării lucrărilor şi volumelor didactice, ştiinţifice şi artistice colective, elaborate de cadrele didactice, cercetătorii, doctoranzii, masteranzii și studenţii Universității, precum şi actelor manifestărilor ştiinţifice desfăşurate în Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați.

2. 6  Ocazional, se poate edita/tipări lucrări şi pentru terţi, în funcţie de posibilităţile editurii.

2. 7Calculul regiei şi cheltuielilor materiale se face în mod diferenţiat pentru fiecare proiect editorial, pe baza Referatului de necesitate și a Fișei de consum (materiale și manoperă).

2. 8   Activitatea editorială cuprinde selecţia, propunerea şi pregătirea pentru apariţie a documentelor –  monografii şi periodice - care pot obţine ISBN sau ISSN, în funcție de specific.

2. 9   Un alt obiectiv al Editurii este reprezentat de reeditarea publicaţiilor, pe principiul îmbunătăţirii continue, atât pe baza unor sugestii făcute de referenţi, cât şi pe baza revizuirilor  efectuate de autori.

2. 10 Atribuţiile editurii cuprind:

a) preluarea manuscrisului de la autor, în format electronic;

b) verificarea în programul antiplagiat a materialelor ce urmează a fi prelucrate în cadrul editurii;

c) analiza lucrării şi încadrarea în domeniile de creație;

d) recenzarea lingvistică şi acordarea bunului de tipar pe fond;

e) acordarea bunului de tipar pe formă ;

f) predarea către tipărire, broşare și finisare;

g) preluarea tirajului de la tipografie şi repartizarea către autor/editor, Biblioteca Națională și alte biblioteci;

h) distribuirea tirajului aferent punctului de vânzare al Universităţii.

2. 11 Marketingul pentru promovarea publicaţiilor constă în participarea la târguri şi expoziţii de profil, cât și promovarea lucrărilor executate on-line, prin site-ul editurii www.gup.ugal   

2. 12   În colaborare cu Biblioteca Universității „Dunărea de Jos” din Galați, Editura asigură relaţii cu Biblioteca Naţională a României şi cu alte biblioteci universitare, naţionale şi internaţionale. Editura și Biblioteca colaborează cu alte Edituri și Biblioteci Universitare pentru susţinerea schimburilor de carte, cu editurile şi centrele de multiplicare din ţară şi străinătate, pe principiul reciprocităţii şi avantajului.

 

Capitolul 3 - Structura organizatorică

 

3. 1   Editura este subordonată Prorectorului cu activitatea didactică a Universităţii „Dunărea de Jos”,  care aprobă desfăşurarea activităţilor editurii.

3. 2Editura este condusă de un coordonator, numit de Rectorul Universităţii, la propunerea Prorectorului cu activitatea didactică şi în baza aprobării Consiliului de Administraţie, pentru o perioadă de patru ani.

3. 3  Conducerea administrativă a editurii este exercitată de Şeful Serviciului Bibliotecă şi Editura Universităţii, subordonat direct Prorectorului cu activitatea didactică.

3. 4Biroul Editură, multipicare şi copyright, format din Compartimentul Editură şi copyright şi Compartimentul Multiplicare, are în componență: 1 post conducere - şef birou interimar - şi 10 posturi de execuţie: 5 posturi administrator patrimoniu, 1 post secretar tehnic de redacţie, 1 post administrator financiar, 1 post muncitor tipăritor, 1 post muncitor legător, 1 post muncitor.

 

Capitolul 4 - Activităţi şi servicii

 

4. 1Tipărirea lucrărilor se realizează sub directa coordonare a Şefului Serviciu Bibliotecă şi Editura Universităţii, care este subordonat direct Prorectorului cu activitatea didactică.

4. 2  Editura Galati University Press  are următoarele atribuţii şi competenţe:

 

(1) Recepţionează materialele necesare tipăririi proiectelor editoriale de la editori/autori - pentru volume, formatul manuscrisului integral (nu pe capitole), iar pentru Analele Universității/Reviste, manuscrisul detaliat pe articole.

(2) Editura întocmeşte Devizul de calcul ale materialelor și manoperei, aducând la cunoştinţă autorului (autorilor) valoarea acestuia.

(3) Manuscrisul (electronic) va fi înaintat către Comisia de Etică a Universității pentru verificarea în programul antiplagiat.

(4) După primirea răspunsului favorabil, Editura solicită Bibliotecii Naționale a României acordarea Descrierii CIP pentru ISBN-ul acordat (din lista ISBN primită în prealabil pentru alocare) sau a ISSN pentru periodice noi, pe baza Formularul CIP  sau Cerere ISSN.

(5) Editura se ocupă de verificarea ligvistică a materialelor, acestea fiind distribuite către cadre didactice abilitate.

(6)  La primirea confirmării „Bun de Tipar” de la recenzorul lingvistic, Editura tipăreşte volumul în numărul de exemplare solicitat.

(7).  După finalizarea lucrării, editura distribuie exemplarele conform  referatului de necesitate, pe baza unui proces-verbal de predare-primire, reţinând un număr de exemplare obligatorii pentru a fi distribuite către: Depozitul Legal (7 exemplare pentru ISBN/6 exemplare pentru ISSN), Editură (1 exemplar), Biblioteca „V.A. Urechia” (1 exemplar) și Biblioteca Națională a Republicii Moldova (1 exemplar). 

 

 

4. 3   Funcţionarea Editurii este asigurată prin mai multesurse de finanțare, care pot fi:

            - veniturile Universității;

            - veniturile Facultăţii;

            - venituri personale autor(i)/editor(i);

            - sponsorizări;

            - programe și proiecte academice şi/sau de cercetare;

            - alte surse.  

4. 4  În funcţie de sursa de finanţare, se asigură următoarele drepturi de autor:

a) - în cazul volumelor, când plata se face din fondurile universităţii şi/sau ale facultăţii, autorii primesc 5 exemplare/autor;

    -  în cazul publicaţiilor periodice (Analele Universităţii, reviste de specialitate etc.), dreptul de autor constă în câte un exemplar pentru fiecare membru al colectivului de autori, indiferent de numărul lucrărilor existente în volum, și un exemplar pentru editor;

b) -  în cazul în care plata este făcută integral de către autor(i) sau dinsponsorizări, se opresc la editură exemplarele obligatorii (10 sau 9, conform distriburii menționate mai sus), restul tirajului fiind predat autorului (autorilor).

4. 5  Pentru Biblioteca Universității, autorii/editorii sunt cei care stabilesc numărul de exemplare ce vor reveni acesteia, în funcție de necesitatea lucrării (pe plan local sau pentru schimb interbibliotecar), dar nu mai puțin de un exemplar pentru volume și două exemplare pentru periodice.

4. 6  Se pot publica, la nivel de editură, lucrările ce întrunesc cumulativ următoarele condiţii:

·          autorul îşi asumă întreaga răspundere pentru conţinutul lucrării;

·         lucrarea are recenzii ştiinţifice de la cel puțin doi specialişti în domeniu;

·         în recenzii se va preciza propunerea de tipărire în regim de editură şi acceptul referenţilor de a fi menţionaţi în lucrare;

·         lucrarea este tehnoredactată computerizat şi corectată (inclusiv lingvistic) prin grija autorilor;

·         lucrarea are o prefaţă de prezentare a conţinutului şi a adresabilităţii ei;

·         lucrarea are un tiraj minim de 16 de exemplare.

4. 7   Complartimentul Multiplicare asigură scanarea și/sau multiplicarea documentelor necesare desfășurării activității celorlalte Servicii și Birouri din cadrul Universității ”Dunărea de Jos” din Galați.

4. 8  Asistenţa juridică a Editurii Galati University Press   este asigurată de Compartimenul Juridic al

Universității „Dunărea de Jos” din Galați.

 

 

Capitolul 5 - Resursele materiale

 

5. 1  Baza materială a Editurii este asigurată din veniturile proprii ale Universității „Dunărea de Jos” din Galați şi se administrează prin compartimentele funcţionale ale acesteia.

5. 2 Dotarea tehnică a Editurii Galati University Press  este formată din utilajele şi aparatura de prelucrare/stocare, tehnoredactare, tipărire, legare/broșare şi finisare cuprinse în listele de inventar actualizate.  

 

Capitolul 6 - Dispoziţii finale

6. 1 Anual, secretariatul Editurii va prezenta un Raport de Activitate către conducerea Universității, care va cuprinde modul de realizare a planului editorial şi balanța de necesitate a achiziţiilor viitoare.

6. 2  Prezentul Regulament stipulează cadrul general al activităţii Editurii Galati University Press.  În funcţie de situaţiile operaţionale ce pot apărea în organizarea şi funcţionarea Editurii, conducerea Editurii poate dispune efectuarea modificărilor ce se impun.

6. 3  Regulamentul cuprinde reglementările Editurii în relaţia cu Universitatea, Biblioteca Universității, autorii şi colaboratorii externi şi în relaţiile cu mediul socio-economic şi cultural.

6. 4  Regulamentul de organizare şi funcţionare a Editurii este elaborat pe baza următoarelor documente:

·Legea Bibliotecilor nr. 334/31.05.2002, republicată cu modificările şi completările ulterioare;

·Legea privind constituirea, organizarea şi funcţionarea Depozitului legal de documente, indiferent de suport, nr. 111/1995, republicată în Monitorul Oficial al României, partea I, nr. 119/7 februarie 2005;

·Legea privind constituirea Fondului de susţinere a bibliotecilor din învăţământ, nr. 205/2001 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 84/1998;

·Legea Educaţiei Naţionale nr. 1/2011, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 18/10 ianuarie 2011;

·Legea privind dreptul de autor si drepturile conexe nr. 8/14.03.1996, completată prin Legea nr. 285/2004;

·Legea privind susţinerea şi promovarea culturii scrise nr. 186/2003;

·Legea nr. 77/08.04.1998 pentru aderarea României la Convenţia de la Berna pentru protecţia operelor literare şi artistice, din 9 septembrie 1886 în forma revizuită prin Actul de la Paris la 24 iulie 1971 şi modificată la 28 septembrie 1979, publicată în Monitorul Oficial nr. 156/17.04.1998;

·Legea nr. 35/1994 privind timbrul literar, cinematografic, teatral, musical, folkloric şi al artelor plastice;

·Ordinul MEC nr. 3944/01.05.2003 privind Regulamentul cadru de funcţionare a bibliotecilor universitare din sistemul naţional;

· Ordine ale Ministerului Educaţiei şi Cercetării şi Ministerului Culturii în domeniu;

·Carta Universităţii „Dunărea de Jos” din Galaţi;

·Regulamentul intern al Universităţii „Dunărea de Jos” din Galaţi.