Norme redactare

Structura volumului

Titlul

Textul

Cuprinsul

Lista abrevierilor

Bibliografia

Note

Reguli şi cerinţe tehnice minimale pentru realizarea manuscriselor electronice

Titlul, primele pagini

Materialul va fi împărţit în părţi, capitole, subcapitole, paragrafe, dar nu mai mult de 4 grade de titluri.

Orice titlu de capitol se va scrie centrat, cu majuscule şi va fi precedat de un simbol numeric, începând cu cifra 1, urmată de un punct; dacă este cazul, vor urma şi alte cifre, despărţite între ele prin puncte, în funcţie de gradul titlului subordonat (ex.: 1. Capitol; 1.1. Subcapitol; 1.1.1. Paragraf).

Titlurile de importanţă secundară se vor amplasa la cap de rând.

După titluri nu se pune punct; regula este valabilă şi pentru titlurile de capitole şi subcapitole; excepţie fac titlurile urmate de subtitluri (de ex.: Cognito. O introducere în teoria cunoaşterii).

Dacă lucrarea conţine anexe, acestea se vor amplasa la sfârşitul volumului, şi nu la sfârșitul  capitolelor.

Anexele trebuie să aibă titlu, iar trimiterile din text la anexe se vor face ca şi în cazul figurilor şi tabelelor.

Pagina de titlu trebuie să cuprindă numele dvs., ca autor sau coordonator, şi titlul complet al  lucrării (inclusiv subtitlul), exact aşa cum doriţi să apară în cartea tipărită. Dacă există o prefaţă/postfaţă/cuvânt înainte, scris(ă) de o altă persoană, precizaţi numele acesteia.

În cazul traducerilor, se specifică numele  traducătorului/traducătorilor.

După caz, în pagina de titlu trebuie menţionat numele îngrijitorului de ediţie sau al persoanei care a întocmit notele (dacă este cazul) -  pe pagina numărul 4. De asemenea, trebuie menţionat dacă este vorba de o ediţie nouă (a câta) sau dacă este o ediţie revăzută.

Lucrări finanţate (sponsorizări): în cazul în care editarea (scrierea, traducerea, cercetarea etc.) a fost finanţată, acest fapt trebuie menţionat în primele pagini ale cărţii, conform solicitărilor finanţatorului  (pagina 2 sau 4).

Contributori. Pentru lucrările colective, se va include o listă a autorilor, din care trebuie să rezulte clar contribuţia fiecăruia. În cazul în care există mai mulţi traducători, trebuie menţionată contribuţia fiecăruia  (pe pagina 2).

Motto-uri; dedicaţii; mulţumiri. Toate acestea trebuie să figureze de la început în manuscrisul dvs.; introducerea lor ulterioară „dă peste cap” întregul material şi poate antrena greşeli de culegere şi poziţionare. 

Fonturile titlurilor de capitol şi ale subtitlurilor sunt:

Grad 1 - corp 16 sau 18, bold, centrat, cu majuscule, spaţiere după titlu 42 sau 48 pt;

Grad 2 - corp 14, bold, de rând, aliniat la Tab, spaţiere înainte 24 pt; după titlu spaţiere 18 pt;

Grad 3 - corp 12, bold, de rând aliniat la Tab, spaţiere înainte 18 pt şi după 12 pt;

Grad 4 - corp 11, bold, de rând la Tab, spaţiere înainte 10 pt, după care textul merge în continuare;

Grad 5 - corp 11, bold, italic, de rând, la Tab, spaţiere înainte 6 pt, după care textul merge în continuare.

Dacă este posibil, se va limita împărţirea în subcapitole până la gradul 4.

Textul

Începe pe pagina a 5-a, cu Prefaţă , Cuvânt-înainte ,  Motto sau Dedicaţie etc.  În cazul în care se folosesc Motto sau Dedicaţie, după acestea vor fi introduse Prefaţă sau Cuvânt  înainte. Dacă prefaţa se încheie pe pagina a 5-a, pagina a 6-a rămâne albă, lucrarea continuând pe pagina a 7-a cu primul capitol. Textul trebuie să fie scris obligatoriu cu diacritice.

Amplasarea figurilor se face spre exteriorul paginii (paginile pare au figurile în partea stângă, iar paginile impare în partea dreaptă, atunci când acestea sunt mai mici de 7 cm lăţime) sau centrat.

Desenele trebuie executate cu ajutorul calculatorului. În desene se vor evita ariile gri, acestea ducând, în tehnologia obişnuită, la reproduceri de slabă calitate.

La scrierea formulelor se vor folosi următoarele poziţionări:

Sizes Full 12 pt, Subscript/Superscript 7 pt, Sub-subscript/sub-superscript 5 pt,  Simbol 18 pt, Sub-simbol 12 pt, folosindu-se Equation Object.

Oglinda paginii trebuie exploatată cât mai bine, pe întreaga înălțime de 21 cm.

Alte aspecte de tehnoredactare se pot lămuri prin discuții între autori și consilierul editorial.

Cuprinsul

Trebuie să reflecte întocmai conţinutul lucrării, cu evidenţierea clară a nivelurilor de titlu (părţi, capitole, subcapitole etc.). Pentru lucrările ştiinţifice se va alcătui un cuprins extins (tablă de materii). 

Lista abrevierilor

Se poziţionează înaintea textului propriu-zis şi se ordonează alfabetic, conform uzanţelor .

Exemplu (1)

  1. ac. = acuzativ, adj. = adjectiv, adv. = adverb, aux. = auxiliar, conj. = conjunctiv, conjcţ. = conjuncţie, ind. = indicativ, m. = masculin, pl. = plural, sg. = singular, vb. = verb, voc. = vocativ.

Bibliografia/Referinţele bibliografice

Bibliografia unei lucrări este, de cele mai multe ori, oglinda conţinutului. Lipsa unor titluri de referinţă sau de actualitate într-o lucrare circumscrisă unui anumit domeniu „trădează” inconsistenţa informaţiei oferite cititorilor. Atenţie! Şi mai gravă este „nemărturisirea” surselor. Titlurile de întreguri bibliografice (titluri de cărţi, titluri de poeme, piese de teatru, nuvele etc.) se dau în limba originală şi se culeg în italice (cursive). În cazul periodicelor (reviste, ziare, almanahuri, buletine, colecţii de legi), titlul articolului se scrie italic, iar titlul apariției periodice se scrie cu bold.

Bibliografia nu trebuie  numerotată, trebuie să fie scrisă cu 1 punct mai mic decât textul şi se plasează la sfârşitul lucrării (după anexe, tabele etc.).

În cazul lucrărilor de specialitate în care se fac trimiteri direct la bibliografie prin numerotare,  numerele de ordine în bibliografie trebuie încadrate în paranteză pătrată [ x ].

În cadrul aceleiaşi trimiteri bibliografice se vor folosi virgule, nu puncte.

În cazul referinţelor la lucrări cu mai mult de doi autori, se poate folosi, după primul nume, prescurtarea „et al.", „ş.a.” („şi alţii”) sau, dacă se preferă, se scriu toţi autorii. În bibliografii se consemnează obligatoriu numele întreg al autorului, începând cu numele de familie, urmat de prenume.

Referinţele din text se dau între paranteze.

Trimiterile din text (autorul, anul lucrării, pagina) trebuie să se regăsească complete în bibliografie, unde se precizează autorul, titlul lucrării, editura, locul şi anul apariţiei. Dacă în bibliografie există mai mulţi autori cu acelaşi nume, în text se adaugă obligatoriu iniţiala prenumelui. Dacă un autor este citat cu mai multe lucrări apărute în acelaşi an, distincţia se face astfel: 1999a, 1999b etc.

Notele

Dacă urmează să daţi referinţele bibliografice în note, atunci trebuie să precizaţi (în această ordine): indicele de notă, autorul (nume şi prenume), titlul, editura, oraşul, anul, pagina sau paginile citate.

Trimiterile se vor face prin cifre sau plasate ca exponent (superscript), în dreapta cuvântului (pasajului) vizat. În notele de subsol sau în cele finale cifrele se vor relua (fără superscript), ca început de paragraf, urmate de punct. Obligatoriu este ca sistemul trimiterilor, o dată stabilit, să fie aplicat consecvent în întreaga lucrare. Toate notele menţionate pe o pagină trebuie să se regăsească în subsolul paginii respective.

Reguli şi cerinţe tehnice minimale pentru realizarea manuscriselor electronice

Principial, manuscrisul electronic trebuie să îndeplinească aceleaşi condiţii ca şi manuscrisul clasic (tipărit):

- să fie complet;

- să includă toate notele, studiul introductiv (prefaţa), postfaţa etc.;

- să aibă inclusă tabla de materii extinsă;

- graficele, ilustraţiile, tabelele etc. trebuie predate odată cu manuscrisul.

În plus, manuscrisul pe suport electronic trebuie să îndeplinească o serie de condiţii tehnice, având drept scop:

- posibilitatea de a fi „preluat” de către editură (să fie compatibil cu programele şi echipamentul utilizat în editură);

-  să poată fi prelucrat cu uşurinţă ulterior (folosind programele tipice de paginare) în vederea realizării corecturii lingvistice și a finalizării tehnoredactării.

 Ce suport folosim

  1. 1. Trimiteţi lucrarea folosind, de preferinţă CD-R/RW; DVD-R/RW.
  2. 2. Folosiţi numai sistemele de operare Windows și suita MS Office. Fişierele realizate pe alte platforme sunt foarte dificil de preluat.
  3. 3. Toate fişierele trebuie să poată fi citite şi să nu conţină viruşi.
  4. 4. Fişierele aduse trebuie să conţină varianta finală a lucrării care va fi dată la corectură.
  5. 5. Trimiteţi doar fişierele cărţii. Ştergeţi orice alte materiale.
  6. 6. Păstraţi întotdeauna o copie. Nu trimiteţi editurii unicul CD existent.
  7. 7. Însoţiţi întotdeauna CD-ul cu o listă care să indice conţinutul fiecărui fişier. Este bine să salvaţi toate capitolele în acelaşi document și primele pagini, prefaţa, cuvânt înainte etc. în fişiere separate.

Predarea materialului la editură

Însoţiţi CD-ul cu o listare pe hârtie a textului. Listarea şi manuscrisul electronic trebuie să fie identice.

Regulile prezentate mai sus au un caracter obligatoriu şi au drept scop asigurarea compatibilităţii între materialul adus de autor şi prelucrarea ulterioară a acestuia în editură. Respectarea lor înseamnă o paginare uşoară şi rapidă, precum şi economisirea unei însemnate cantităţi de muncă şi timp, implicit şi a unor resurse financiare.

Vă mulţumim pentru înţelegere şi sperăm într-o bună colaborare.

Normele de redactare pot fi decărcate aici